Vitajte na stránke obce Hokovce

 Milý návštevník, vítame Vás na internetovej stránke obce Hokovce. Ďakujeme, že ste navštívili stránky našej malej, skoro tisícročnej obce, ktorá sa nachádza v susedstve známeho kúpeľného mesta Dudince.


 Pokiaľ Vás informácie a fotografie na týchto stránkach zaujali a radi by ste lepšie spoznali obec Hokovce, neváhajte a navštívte nás. Radi Vás u nás privítame.

S pozdravom

Juraj Kis
starosta obce

Oznamy a správy:

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Obec Hokovce podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 26.09.2017 pod č. 471-002/2017- Hok. začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín pre fyzickú osobu na pozemku parc. č. KN-C 1264/27 a 1264/28 v k.ú. Hokovce, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Predmetom konania je výrub 4 ks drevín z dôvodu, že predmetné dreviny narušujú stabilitu stavby svojim koreňovým systémom.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu písomne na adresu Mesto Šahy, Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy alebo elektronicky na e-mail: marianna.szarkova@sahy.sk v lehote do 28.09.2017.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na MsÚ v Šahách, č. dv. 206, v úradných hodinách a pri ústnom pojednávaní.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@hokovce.eu

Obec Hokovce oznamuje začatie konania vo veci výrubu stromov vydané pod č. 456-002/2017-Hok, zo dňa18.09.2017 pre Jozefa Uhrína, bytom SNP 41, Banská Bystrica. Jedná sa o výrub 2 ks dreviny druhu jaseň štíhly V intraviláne obce Hokovce.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu písomne na adresu Mesto Šahy, Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy alebo elektronicky na e-mail: marianna.szarkova@sahy.sk v lehote do 5 dní od zverejnenia tejto informácie.

Výzva:

Výzva na predloženie ponuky