Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na internete

Od 1.1.2011 je v platnosti zákon o zverejňovaní zmlúv na internete platný pre ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ďalšie inštitúcie. K nim patrí aj obec Hokovce.

Zmluvy:

Apríl 2018

Kúpna zmluva č. 2018/04/03.pdf
Kúpna zmluva.pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby.pdf

Júl 2017

Zmluva o prevádzkovaní č. 41/04/3979517.pdf

19. December 2016

Dodatok k zámennej zmluve zo dňa 18.08.2016.pdf

23. September 2016

Dodatok č.1 k úverovej zmluve č 247396-2015 uzavretej dňa 29.12.2015.pdf

22. August 2016

Zámenná zmluva.pdf

19. August 2016

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / číslo zmluvy: 493/2015-2050-1200.pdf

30. December 2015

Zmluva o výkone auditu účtovnej závierky č. 201521.pdf

29. December 2015

Úverová zmluva č. 247396-2015.pdf
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 247396-2015.pdf
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 247396-2015.pdf
Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet).pdf
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 247396-2015.pdf
ZMLUVA O DIELO č. zmluvy zhotoviteľa PD_IKF_09/07/2015_časť1.pdf
ZMLUVA O DIELO č. zmluvy zhotoviteľa PD_IKF_09/07/2015_časť2.pdf
DODATOK č.1 k zmluve o dielo č. zmluvy zhotoviteľa PD_IKF_09/07/2015.pdf

December 2015

Zmluva o dielo uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka.pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 493/2015-2050-1200
Zmluva o prevádzkovaní č.40/04/16418/12.pdf

2015

Zmluva o prevádzkovaní.pdf
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť.pdf
Kúpna zmluva.pdf
Kúpna zmluva.pdf
Poistná zmluva.pdf

Faktúry:


Objednávky:

25. Máj 2017

Objednávka č.6/2017.pdf

2016

Objednávka č.3/2016.pdf
Objednávka č.9/2016.pdf

21. December 2015

Objednávka č.12/2015.pdf


Pre zobrazenie dokumentov vo formáte .pdf, je potrebné mať nainštalovaný software Adobe Reader. V prípade potreby si ho môžete stiahnuť tu: